Policejní zásah, při kterém bylo nasazeno přes 3 500 policistů, stál více než 31 milionů korun. Zásah byl posléze odůvodněn tím, že „technaři“ porušili vlastnická práva jiných osob, a to tím, že se zdržovali na pozemcích, kde si to majitel nepřeje.

Nelze souhlasit s porušováním vlastnických práv, ničení cizí věci a neuposlechnutí výzvy policisty. Stejně tak je nemožné, aby skupinky lidí narušovaly soukromí jiných hlasitou hudbou a nezajišťovaly si  základní hygienické zázemí.

Jenže situace byla jiná: Letošní již 12. ročník tanečního setkání příznivců elektronické hudby Czechtek 2005 byl zajištěn velice dobře.Tedy: Prostor byl vybrán zodpovědně: Zhruba polovina souvisle obhospodařované louky mimo zastavěnou plochu vesnic a měst. Od nejbližší vesnice, která je od pronajaté části louky vzdálená cca 2km, je oddělena horizontem a souvislým lesním porostem. S druhé strany pak 2m plotem, oddělující dálnici. Dále je k pronajatému pozemku z dálnice svedena přímá asfaltová cesta. Byly objednány sanitární systémy Toi Toi v počtu 40 záchodů s pravidelným čištěním. Dle skutečnosti z předchozích ročníků Czechtek je „kultura odhazování odpadků“ na ústupu. Vypovídá o tom i skutečnost, že během demonstrací u ministerstva vnitra na Letné po odchodu několika tisíc demonstrujících nezůstaly žádné odpadky. Vše shora uvedené bylo ze strany odpovědných policistů a politiků zpochybněno, a tím došlo k vytvoření umělé možnosti zasáhnout. Podrobnosti najdete na www.policejnistat.cz

Všechny škody na Czechteku vznikly na základě zásahu policie, stejně tak zranění a obvinění lidé by nebyli, kdyby k zásahu nedošlo. Porušování zákonů, tedy ničení cizí věci v podobě stříhání děr do plotu, oddělující louku od dálnice, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a užívání cizí věci vůbec nemuselo dojít, nebýt policejního opatření. Ministr vnitra Bublan a Předseda vlády Paroubek při obhajobě počínání policie používali zcela záměrně lži. Nejzávažnější nepravdy naleznete zde.   

 

Vzhledem ke zkušenosti z minulého ročníku Czechtek a reakci policie a politiků na něj jsme se rozhodli několik hodin před tím, co policie na loukách u Mlýnce neopodstatněně zasáhla, odeslat na odpovědná místa a do sdělovacích prostředků prohlášení, ve kterém vyzýváme policejního prezidenta a ministra vnitra, aby namísto porušování svobod občanů nechali největší taneční festival v České republice v klidu proběhnout. Stejně tak jsme požádali novináře, aby informovali na základě znalostí zákonů naší země, a nenechali se obalamutit líbivými slovy o pořádku a klidu. Co se dělo poté, je všeobecně známo. Reakce jsou natolik rozporuplné, že si zaslouží samostatný rozbor.

Na stranu kritiků zásahu se postupně přidalo řada lidi a instituci. Mezi jinými například: Senátor Jaromír Štětina ve svém apelu říká: „sestavme na parlamentní půdě vyšetřovací komisi s tvořenou nejen poslanci, ale i zástupci veřejnosti.“ Martin Mejstřík jako někdejší mluvčí studentů z roku 1989 přirovnal celou událost k chování policie před rokem 1989. Po druhé velké demonstraci na Letenské pláni 3. srpna t. r. vydala skupinka lidí patřící do předrevolučního undergroundu prohlášení, ve kterém píší, že chtějí, aby pan Bublan, pan Paroubek a všichni za zásah odpovědní policejní činitelé odstoupili.Václav Havel i Václav Klaus se pár dni po zásahu vyjádřili kriticky především k nerespektování základní demokratických principů. Akademicky senát, Helsinský výbor, Michal Kocáb, Drop in, Ombudsman Otakar Motejl se vyjádřili kriticky jak k samotnému zásahu, tak k dalšímu odůvodňování celé věci.

Proběhla celá řada jednání, která vyústila v možné konstatování  „nechceme policejní stát!“. Chceme svobodný svět bez předsudků a zloby. 

Naplňování ústavnosti a lidských práv
Je potřeba si uvědomovat, že naše aktivita vyplývá z toho, že jsme demokraté. Nejme komunisté ani nikdo podobný. To znamená, že se řídíme Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Článek 23 říká: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


Zastupitelská demokracie
Ústavní orgány státu o celé věci několikrát jednaly. Způsob jednání je ukázka naprostého nepochopení toho, co zodpovědná politika vyžaduje.

Senát
I přesto, že výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu při projednávání mimořádného bodu „k zásahu Policie ČR proti účastníkům CzechTeku na Tachovsku“ na své 15. schůzi, konané dne 3. srpna 2005, vyjádřil ve svém usnesení č. 70 přesvědčení, že zásah Policie ČR proti účastníkům CzechTeku na Tachovsku byl nepřiměřený. Že horní komora Parlamentu ČR Senát při projednávání mimořádně zařazeného bodu „k postupu Ministerstva vnitra ČR ve věci zásahu proti účastníkům CzechTek 2005“ na 7. schůzi dne 5. srpna 2005 v usnesení senátu č. 218 vyjadřuje přesvědčení, že zásah na Technoparty CzechTek byl nepřiměřený a neodpovídal situaci. Nic hmatatelnějšího mimo rozvleklé diskuse se v podstatě nestalo. Dokonce ani výbor pro lidská práva se situací vůbec nezabýval. 

Parlament
Výbor pro obranu a bezpečnost na své 59. schůzi dne 9. 8. 2005 ve svém usnesení č. 225 k mimořádnému bodu: „ informace ministra vnitra o policejním zásahu proti technopárty u obce Mlýnec ve dnech 29. - 30. 7. 2005 vyjadřuje přesvědčení, že na setkání CzechTek s největší pravděpodobností docházelo ve vyhrocené atmosféře k neadekvátnímu protiprávnímu jednání jak ze strany účastníků CzechTek, tak i ze strany příslušníků Policie ČR; a požádal poslanecké kluby, aby se na své nejbližší schůzi zabývaly námětem na zřízení
parlamentní vyšetřovací komise k objasnění okolností policejního zásahu CzechTek 2005.Nikdo z poslanců to na následující schůzi Poslanecké sněmovny nenavrhl. Sněmovna na své 46. schůzi dne 16. srpna 2005 po rozsáhlé diskusi přijala ve svém usnesení č. 1812 jen to, že žádá vládu, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005. Vláda předložila požadovanou zprávu pod sněmovním tiskem 1126 na 47. schůzi, 20. září 2005 Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna pod názvem: “Zpráva o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005. Sněmovna po několikahodinové diskusi ukončila projednávání tohoto bodu konstatováním, že žádné usnesení nepřijala a tím celou událost související s Czechtekem uzavřela.


Během zasedání Senátu vyzval senátor Štetina, aby, když mohl vystoupit ministr vnitra s materiálem, který je kritizován, vystoupil obhájce lidských práv Stanislav Penc. Senátoři po rozpravě hlasováním tuto možnost nevyužili. Ještě před hlasováním Jaromír Štetina přečetl dvě věty vzkázané Pencem Senátorům. 
V kuloárech zaznívala ukázka nepochopení závažnosti okamžiku, především názory vládních politiků, že vyjádření kritiky zásahu je podpora opozice. 
V parlamentu navrhl Svatopluk Karásek stejnou věc. Návrh, aby před poslance mohl předstoupit i kritik postupu policie a ministra vnitra ve věci CzechTek 2005, v hlasování neprošel. 
Na branně bezpečnostním výboru.sněmovny poslanci nejenže si do usnesení neschválili, aby je Ministerstvo vnitra co nejpodrobněji informovalo, ale ani jeden z poslanců nenaplnil to, co sami schválili, tedy projednání možnosti vzniku parlamentní vyšetřovací komise.

Vláda
Vláda se celou záležitostí zabývala dne 17. srpna 2005, kde Ministr vnitra předložil pod č. 1045 „Průběžnou zprávu“ o postupu Policie ČR na technoparty CzechTek, konané ve dnech 29. července až 1. srpna 2005 v katastru obcí Mlýnec a Újezd pod Přimdou na Tachovsku. Vláda průběžnou zprávu vzala usnesením č. 1045 na vědomí s tím, že uložila ministru vnitra, aby dopracovanou zprávu předložil poslanecké sněmovně. 
Dne 7. září 2005 vláda svým usnesením č. 1158 „ke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005“ vzala na vědomí předloženou zprávu a pověřila předsedu vlády stejným úkolem jako ministra vnitra, tedy předložit zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení pro informaci Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Je zvláštní, že Lucie Orgoníková, mluvčí vlády ČR, sdělila novinářům na tiskové konferenci po zasedání vlády: “Byla schválena zpráva o příčinách a důsledku průběhu událostí na technoparty CzechTech. 

V brzké době zde najdete pokračování úředních jednání na Ministerstvu vnitra, Policii ČR a kontrolních orgánů policejního ředitelství a Ministerstva vnitra.“ 

Co se dělo během roku
Dopisem, který jsme adresovali tehdejšímu ministrovi vnitra a nastupujícímu premiérovi Stanislavu Grossovi (v té době nejpopulárnějšímu politikovi v zemi), započal pád tohoto socialistického aparátčíka z výkonných funkcí ve státě. Vzhledem k tomu, že nám nebylo ani po řadě urgencí odpovězeno, dostavili jsme se 1. září 2004 před úřad vlády společně s oslem Bíbou a kozly Matějem, Parcifalem a Legolasem. I přes ujištění, že nás premiér přijme, jsme po čtyřech hodinách odešli, neboť po odchodu novinářů Gross odjel zadním vchodem. Po usilovné snaze se Stanislavu Pencovi podařilo domluvit schůzku s premiérem Vlády ČR Stanislavem Grossem na pátek 10. září 2004. Na schůzce byla vedoucím úřadu vlády ČR Alešem Šulcem předána odpověď na dopis pánů Jirouse a Pence. Gross řekl, že neodstoupí a že policejní zákrok proti účastníkům CzechTeku nenařídil. Dále přislíbil pomoc při zajištění prostoru pro konání podobných akcí, jako je CzechTek. Informace o schůzce zveřejnily Britské listy, a to byl podle Grossova poradce Ivana Fišery důvod, proč se premiér rozhodl zápis ze setkání nepodepsat. Týden po schůzce vydal tiskový odbor Úřadu vlády ČR prohlášení, ve kterém se mimo jiné říká, že Gross chápe, že v demokratické společnosti má své místo rozmanitost názorů i vkusu. Odpovědím na dvě otázky, tedy proč Gross osobně nařídil policejní zákrok proti tancujícím a kdy odstoupí, se zmíněné prohlášení vyhýbá. V té době byl naprosto nesmyslně obviněn jeden s účastníků Czechtek 2004, mj. proto, že si zaregistroval internetovou adresu www.czechtek.cz. Je mu kladeno za vinu, že czechtek organizoval. Stránka, kde o termínu nebyla ani zmínka, je od té doby beze změny. Soud proběhne 15. září letošního roku u Okresního soudu v Tachově.

Na začátku září jsme se obrátili na Grosse dopisem, ve kterém ho mimo jiné žádáme o naplnění slibů vyplývajících ze zářijové schůzky. Jelikož se tak nestalo, dokonce policie nevyvodila ze svého chování žádné závěry, zveřejnili jsme 15. července 2005 otevřený dopis, ve kterém uvádíme, mimo jiné, že nashromážděné materiály k policejnímu zákroku svědčí o naplnění trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Domníváme se, že těchto skutků se dopustili velící i zakročující policisté, jmenovitě pak i tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross.

Během roku jsme se bez úspěchu pokoušeli domluvit jednání společně s Vládním zmocněncem pro lidská práva Svatoplukem Karáskem, kde by došlo k dohodě o uvolnění nevyužitých vojenských prostor pro účel pořádání masových nekomerčních kulturních akcí. 


Senátor Martin Mejstřík mluvčí stávkujících studentů v listopadu 1989:
Domnívám se, že i vyjádření Stanislava Pence, které přečetl kolega Štětina, je přesně to, o co nyní jde. Proto se domnívám, že situace je opravdu mimořádná, proto jsem ji srovnal se situací v listopadu 1989. Je to velká část mladé generace, která naším postupem ztrácí důvěru v demokracii. Proto se mi tato situace zdá velmi nebezpečná.

V průběhu projednávání  událostí okolo Czechteku 2005 v Senátu Parlamentu ČR

Podobnost čistě náhodná? 

Setkání příznivců techno-party v Českých Budějovicích a okolí 2005.
Výtržnosti vlasatců v Rudolfově
a v Českých Budějovicích ve dnech 29. a 30.3.1974


Zpráva o příčinách průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005
Z 19. schůze parlamentu, konané dne 2. listopadu 2005


 

Další informace na adresách: www.freetekno.cz    vše o Czechteku     petice    www.policejnistat.cz    diskuse k tématu

Video: Czechtek 2005další

Výstava ke stažení: dokumenty, fotografie