P A R L A M E N T   Č E S K É   R E P U B L I K Y
S E N Á T

5. funkční období

92. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU
A BEZPEČNOST
z 19. schůze, konané dne 2. listopaduke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005
(senátní tisk č. 146)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Josefa Jařaba, po odůvodnění zástupců předkladatele Františka Bublana, ministra vnitra ČR a Vladislava Husáka, policejního prezidenta, zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Štětiny a po rozpravě

výbor

I. v y j a d ř u j e spolu s plénem Senátu přesvědčení, že zásah Policie ČR na technoparty CzechTek byl nepřiměřený, neprofesionální a neodpovídal situaci;

II. k o n s t a t u j e, že zpráva ministra vnitra Mgr. Františka Bublana, která je obsahem senátního tisku č. 146, má řadu vážných nedostatků, nenapomohla zhodnocení události a není zprávou požadovanou v bodě II. usnesení Senátu č. 218 ze 7. schůze dne 5. srpna 2005;

III. o č e k á v á zprávu předsedy vlády ČR dle usnesení Senátu č. 218 ze 7. schůze dne 5. srpna 2005;

IV. žádá ministra vnitra Františka Bublana, aby podal do konce tohoto roku písemnou zprávu Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost o výsledcích šetření všech přestupků a trestných činů na technoparty CzechTek u Tachova;

V. s e r o z h o d l na základě této kauzy přezkoumat možnost vyčlenění Inspekce ministra vnitra z jeho pravomoci

Josef Jařab, v.r.
předseda výboru 

Jaromír Štětina, v.r.
zpravodaj výboru

Josef Zoser, v.r. 
ověřovatel výboru