Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období

225

USNESENÍ
výboru pro obranu a bezpečnost
z 59. schůze dne 9. 8. 2005

k Informaci ministra vnitra o policejním zásahu proti technopárty u obce Mlýnec
ve dnech 29. - 30. 7. 2005

Po úvodní zprávě ministra vnitra ČR Mgr. Františka Bublana a Mgr. Vladislava Husáka náměstka policejního prezidenta, zpravodajské zprávě poslance Ing. Jana Klase a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. na základě informací, videozáznamu a proběhlé diskuse vyjadřuje přesvědčení, že na setkání CzechTek s největší pravděpodobností docházelo ve vyhrocené atmosféře k neadekvátnímu protiprávnímu jednání jak ze strany účastníků CzechTek, tak i ze strany příslušníků Policie ČR; 

II. ž á d á ministra vnitra ČR a ministra spravedlnosti ČR, aby veškeré výsledky šetření související s akcí typu CzechTek sdělovala neprodleně výboru pro obranu a bezpečnost;

III. ž á d á vládu České republiky, aby vyhodnotila zahraniční zkušenosti a případně připravila právní normy, které by umožnily za jasně vymezených podmínek konání akcí typu CzechTek např. s ohledem na zajištění ochrany soukromého majetku a s jasně vymezenou odpovědností za organizaci podobných akcí s větším počtem účastníků;

IV. ž á d á poslanecké kluby, aby na své nejbližší schůzi se zabývaly námětem na zřízení
parlamentní vyšetřovací komise k objasnění okolností policejního zásahu CzechTek 2005.

Ing. Jan Š k o p í k, v.r. Ing. Jan K l a s, v.r. 
ověřovatel zpravodaj
výboru pro obranu a bezpečnost výboru pro obranu a bezpečnost

Jan V i d í m, v.r.
předseda
výboru pro obranu a bezpečnost


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ