1.
Usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005

Prosím o klid. Poprosím pana poslance, aby uvedl projednávání tohoto bodu.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že po vystoupení pana místopředsedy Langera mohu být velmi stručný, protože on prakticky většinu z toho, co jsem řekl, zde na mikrofon přednesl. Liším se s ním pouze v jednom detailu, a to sice, máme-li tyto záležitosti projednávat skutečně nezaujatě a na základě skutečných a ověřených informací, pokud možno objektivních -

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, někteří tady chtějí poslouchat a nemohou. Připadá mi, že je neúnosné, aby nebylo umožněno těm, kteří chtějí poslouchat řečníka, jej slyšet. Opravdu na vás apeluji, abyste se ztišili natolik, abychom se mohli věnovat tomuto bodu, který jsme nově zařadili.

Prosím, máte slovo.

Poslanec Michal Kraus: Ano, abychom mohli projednávat informace pokud možno na základě komplexních kontrolních závěrů orgánů, které k tomu český stát má vytvořeny, ať už je to státní zastupitelství, případně různé kontrolní a inspekční orgány policie. Domnívám se, že je nezbytné, abychom požádali vládu České republiky, aby nám podala nejenom informaci, ale aby nám podala komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005.

Na základě toho bych si dovolil navrhnout usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna požádala vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Poprosím pana poslance Krause, kdyby se ujal pozice u stolku zpravodajů. Otevřu obecnou rozpravu k návrhu, který tady přednesl pan poslanec Michal Kraus, který nás rovnou seznámil i s návrhem usnesení, které připravil pro tento bod.

Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do ní? Vidím jako prvního pana poslance Karáska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Svatopluk Karásek: : Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podle § 52 jednacího řádu máme možnost, aby promluvil zde v Senátu i člověk, který není poslancem. V kuloárech je přítomen pan Stanislav Penc a chtěl by oslovit náš parlament. Já žádám o to, abychom ho připustili, aby o tom dal pan předsedající hlasovat. Děkuji.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je tady návrh pana poslance Karáska, který chce, abychom hlasovali o možnosti nechat vystoupit ve Sněmovně pana Pence. Hlásí se Vojtěch Filip, pan Petr Lachnit. Omlouvám se Petru Lachnitovi, ale Vojtěch Filip má přednost. S faktickou?

Poslanec Petr Lachnit: To je faktická. Pan poslanec Karásek říkal - vystoupit zde v Senátu. Měl by to opravit.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já jsem to chápal jako přeřeknutí. Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já s tím budu vřele souhlasit, pokud bude přijato toto usnesení, které navrhl Michal Kraus, protože tady se bavíme o tom, že si chceme přečíst nejdřív zprávu, abychom se k tomu mohli vyjádřit. Já jsem tam nebyl, nevím, co se odehrálo, a čtu jenom jednotlivé materiály. Sešel jsem se se zástupci organizátorů techna. Přečetl jsem si velice zajímavou informaci. Četl jsem to, co vyšlo v novinách. Nemám nic, co bych mohl považovat za objektivní informaci. Vždycky to byla informace jenom z té nebo oné strany. Proto jsem hlasoval pro návrh kolegy Krause, abych dostal objektivní informaci vlády, protože takovou nemám. Potom si rád vyslechnu pana Pence, opravdu rád, a budu pro to hlasovat, ale až v době projednávání zprávy.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Zeptám se, jestli se k tomu vyjádří ještě Michal Kraus jako předkladatel.

Poslanec Michal Kraus: Já si myslím, že v tomto případě je nejjednodušší ztotožnit se s tím, co říkal kolega místopředseda Filip, protože skutečně v této chvíli neřešíme meritorně události kolem CzechTeku. Ostatně já si nejsem jist, jestli pan Penc tam byl a přinesl by nám informace na základě osobní zkušenosti. Pokud ale budeme projednávat zprávu vlády, tak samozřejmě můžeme vyslechnout názory i nejrůznějších dalších, kteří budou k této věci mít co říci. Ale v tuto chvíli osobně bych to také nedoporučoval, protože si nemyslím, že k projednání tohoto bodu by to přineslo nějaké pozitivum.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předkladateli. A nyní ještě pan ministr František Bublan se také hlásí o slovo, pravděpodobně před tímto hlasováním, které nechám okamžitě proběhnout, pravděpodobně po jeho vystoupení. Prosím, pane ministře.

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci upozornit na to, že chceme znát objektivní informace. Počkejme si na zprávu, kterou vám vláda předloží, a pokud chcete potom nějakou diskusi a slyšet jednu z těch stran, tak v tom případě už avizuji dopředu, že budu žádat o to, aby byli vyslechnuti policisté, kteří na místě zasahovali.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Ještě s technickou se hlásí místopředseda Vojtěch Filip.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, to je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Vzhledem k tomu, jaký bod projednáváme, žádám z tohoto místa vaším prostřednictvím, jestli by pan kolega Karásek svůj návrh nestáhl. Hrozně nerad bych byl přítomen tomu, že Poslanecká sněmovna neschválí vystoupení někoho k bodu, který se týká něčeho jiného.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Ještě se obrátím na pana poslance Karáska, jestli by… Ne, neakceptuje tento návrh. V tom případě budeme hlasovat, myslím, že všechno bylo řečeno.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Karáska, který žádal o to, abychom umožnili svým hlasováním vystoupení pana, tuším, Stanislava Pence.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, umožnit toto vystoupení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 12. Přítomno 187, pro hlasovalo 55, proti 19. Návrh pana poslance Karáska přijat nebyl.

Pokračuje obecná rozprava. Přihlásil se do ní místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Prosím o klid ve sněmovně! (Předsedající zvoní.)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové, respektuji fakt, že Poslanecká sněmovna rozhodla o jiném způsobu projednávání tohoto tématu. Věřím, že odklad bude spíše ku prospěchu věci, že nám skutečně umožní získat více objektivních informací o tom, co se skutečně událo.

Současně bych byl rád, aby v rámci této informace nebo požadované informace vlády tato informace obsahovala odpovědi na některé důležité otázky, které provázejí celý zákrok policie, a to zda je pravda či není pravda, že předseda vlády sám vyzval k co nejrazantnějšímu zákroku vůči účastníkům CzechTeku, jakým způsobem probíhala technicko-taktická příprava, tedy kdo dal pokyn ke stažení policie z jiných okresů, než je okres Tachov, kdo rozhodl o tom, že velení nad celou akcí má mít právě okresní ředitel policie v Tachově. Aby zpráva obsahovala odpověď na otázku, kdy bylo přesně rozhodnuto o stažení těchto policistů směrem k Tachovu a na základě jak definované taktiky a strategie. Aby odpověď vlády obsahovala jasné sdělení, zda došlo k pokynu stáhnout tyto lidi již na základě předem daného rozhodnutí o tom, že se zasáhne stůj co stůj, nebo zda došlo ke stažení z preventivních důvodů, a teprve až následně byli tito lidé nasazeni. Tedy klíčové je znát odpověď na otázku, kdo dal pokyn ke stažení policie, kdo rozhodl, že velení má mít okresní ředitel, a kdo stanovil a jakou stanovil taktiku a cíl, zda taktika a cíl byly definovány s úmyslem regulovat probíhající akci na soukromém pozemku, či cíl a taktika byly jasné: zabránit konání této akce bez ohledu na smluvně právní základ.

Domnívám se, že je důležité, aby informace vlády obsahovala také odpověď na otázku, jakým způsobem policie vyhodnotila existující právní stav, tedy fakt, že organizátor měl k dispozici souhlas majitele pozemku, a zda tedy věděla o nájemní smlouvě, nebo zda dokonce nejenže o ní věděla, ale dokonce naléhala na vlastníka pozemku, aby nájemní smlouvu organizátorům vypověděl.

Důležité je také znát, na základě jakého rozhodnutí, na základě jakého zákonného odůvodnění policie zablokovala následně - ne v první fázi, ale následně - sjezd z dálnice. A když už rozhodla o takovémto způsobu blokace, jak byla připravena dopravní policie na případnou regulaci dopravy na takto zablokované dálnici, neboť každý, kdo si jen dokáže představit, co může způsobit zablokování jednoho ze sjezdů, musí tím pádem, když o něčem takovém rozhodne, počítat s tím, že může nastat dopravní kolaps, musí být organizačně a technicky policie připravena možný dopravní kolaps řešit. Tedy na základě jaké konkrétní situace, jakého konkrétního zákonného odůvodnění bylo rozhodnuto o zablokování sjezdu dálnice.

Další odpověď na otázku bychom měli hledat v problematice, na základě jakého rozhodnutí jakého člověka, jakého ustanovení příslušného zákona byl zablokován lidem přístup na soukromý pozemek po komunikaci, která - v tuto chvíli se to tak jeví - má veřejný charakter. Určitě musel někdo rozhodnout o tomto zablokování a určitě někdo musel mít nějaké legislativní zmocnění ke svému rozhodnutí a následně to poté někdo provedl.

Informace vlády by podle mě měla obsahovat i odpověď na otázku, zda v této oblasti byla či nebyla vypnuta mobilní telefonní síť, protože se o tom hodně spekuluje, a případně pokud ano, kdo k tomu dal pokyn.

Odpověď bychom měli chtít také po předsedovi vlády a ministru vnitra v tom, proč veřejnost informovali v tom smyslu, že zákrok policie nařídil státní zástupce, tedy měli bychom přesně znát, co kdo z těchto členů vlády řekl, proč to řekl, na základě čeho to řekl. Měli bychom se vypořádat s vyjádřením pana ministra Bublana, který dal k dispozici médiím informaci, že nájemce pozemku smlouvu a souhlas odvolal, posléze že nájemce souhlasil pouze s účastí 50 osob.

Ale zejména si myslím, že bychom měli hledat odpověď na otázku, z čeho vycházelo rozhodnutí policie takovýmto způsobem zakročit v celé té šíři - nehovořím o té poslední fázi, kdy je zjevné, že docházelo k excesům na obou stranách - ale kdo dal pokyn policii zabránit konání akce stůj co stůj, jakým způsobem tu akci vyhodnotil. A myslím si, že nás všechny musí zajímat odpověď na otázku, zda policie měří v této zemi všem podle jednoho metru, tedy proč v případě CzechTeku postupovala takto, proč postupuje odlišným způsobem v případě průvodu skinheadů a anarchistů ulicemi našich měst, proč zareagovala na shromáždění Komunistické strany Čech a Moravy takovým způsobem, jakým zareagovala, proč zareagovala, resp. nezareagovala v případě demonstrace u Ministerstva vnitra a prokazatelnému poškozování majetku a naplňování skutkové podstaty trestného činu sprejerství. Jinými slovy, musíme si klást otázku, zda skutečně policie, resp. ti, kteří dávají rozkazy policistům zasáhnout, měří všem podle jednoho metru, či nikoliv.

Myslím si, že může platit, že všechno špatné je pro něco dobré. Já bych si velmi přál, aby výsledkem informace vlády byla vskutku objektivní, vyčerpávající, férová zpráva o tom, co se odehrálo ve všech jednotlivých fázích této události, aby výsledkem informace vlády byla sdělení konkrétní odpovědnosti konkrétních osob za případná provinění, aby výsledkem zprávy bylo také vypořádání se s politickou odpovědností politických reprezentantů, kteří přímo či nepřímo na této akci se podíleli, a zejména aby když už ti policisté tam museli zasahovat, když už došlo k tolika podle mého názoru zbytečným zraněním jak v řadách policistů, tak v řadách civilních osob, měli bychom se z této věci konečně poučit, neměli bychom se znovu nechat uchlácholit, tak jak to bylo v roce 2000, sliby ministra vnitra - tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross slíbil konkrétní opatření - a měli bychom žádat od vlády návrh konkrétních opatření, jak takovýmto situacím předcházet, resp. jak je řešit.

Předesílám, že si nemyslím, že řešení spočívá v omezení Ústavou a Listinou garantované svobody shromažďování. Jsem přesvědčen, že řešení spočívá v oblasti exekutivy, v oblasti přístupu policie k takovýmto akcím. Měli bychom tedy znát něco, co se dá nazvat jakýmsi manuálem policie, jak v takovýchto případech postupovat a reagovat tak, aby ony hodnoty - svoboda, soukromý majetek a bezpečnost - byly skutečně opečovávány svědomitým způsobem, aby v případě, kdy dojde k omezení jedné z nich, k tomu existoval reálný důvod.

Věřím, že vláda se s těmito poznámkami a otázkami vypořádá. Proto také poslanecký klub Občanské demokratické strany podpoří schválení tohoto usnesení. Doufám, že za měsíc se zde setkáme a utkáme ve věcné debatě, ze které nakonec skutečně vyplyne naplnění onoho úsloví, že všechno špatné může být pro něco dobré.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Do obecné rozpravy se nyní přihlásil předseda vlády České republiky Jiří Paroubek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, nemohu nereagovat na vystoupení pana místopředsedy Langera. Já budu ale velmi stručný protože nechci prodlužovat tento bod.

Určitě a velice vítám to, co zde předložil pan poslanec Kraus a co podpořila většina členů Poslanecké sněmovny, to znamená, aby byl tento bod projednáván tímto způsobem, to znamená, aby byla k dispozici komplexní zpráva, o které bude teprve jednáno. Myslím si, že toto je dobrá cesta k tomu, abychom o těch věcech jednali velmi seriózně, včetně například o rozhodnutí o eventuálních potřebných změnách legislativy, která se vztahuje k pořádání takovýchto akcí.

Nicméně bych chtěl, protože si myslím, že naše politické i lidské postoje v takovýchto věcech, jako je CzechTek, by měly být konzistentní ze dne na den, ale také z roku na rok, přečíst zde určitou citaci pánům poslancům a poslankyním za Občanskou demokratickou stranu a vlastně všem z interpelace pana poslance Suka z 21. září minulého roku. Je to interpelace ve věci postupu Policie České republiky v průběhu konání CzechTek party.

Nyní k věci. Vážený pane ministře, v prvé řadě jde o to, že Policie České republiky zcela selhala při ochraně soukromého majetku, a to i přesto, že byla opakovaně a včas žádána nájemcem louky o zákrok proti účastníkům party. Mohla být totiž ukončena v samotném zárodku, protože již v pátek v 7.30 hodin byl nájemce na inkriminované louce a žádal policii o uzavření všech přístupových cest, které jí vyznačil. Současně žádal o vykázání již najetých vozidel z pozemku. Vaše tvrzení např. pro Mladou frontu Dnes, že policie dlouho nevěděla, čí pozemek je a s kým tedy jednat, se tudíž nezakládá na pravdě. Vždyť téhož dne již v poledne podal nájemce louky pan Libor Ludík první trestní oznámení. V průběhu dne hovořil v rozhlase a také s řadou novinářů z místních i celorepublikových tiskovin a večer již do kamer televize. Je těžko uvěřitelné, že za této situace má pan policejní prezident Kolář tu drzost tvrdit veřejnosti, že ještě v sobotu nevěděli, s kým mají jednat a zda se náhodou nejedná o povolenou akci.

Takže jednou se nekonání odsoudí, podruhé se konání odsoudí rovněž. Chtěl bych říci, že v této věci můžeme zřejmě hovořit dlouhé hodiny, zejména nebudou-li k dispozici fakta. Myslím, že je povinností vlády zajistit dostatečné informace pro členy Poslanecké sněmovny. Pokud se nebudeme pohybovat na základě fakt, může být vlastně řečeno cokoli, jakákoliv absurdita bez mrknutí oka.

Chtěl bych připomenout členům Občanské demokratické strany vyjádření jejich představitelů z minulého týdne, kdy jsem byl jako předseda vlády obviněn ze smrti jednoho z účastníků CzechTeku, byť tento potenciální účastník CzechTeku se pohyboval nějakých 15 kilometrů od této akce. Očekával bych v tuto chvíli více pokory, možná také omluvu.

Za měsíc se může rozvinout diskuse na toto téma. Já budu hovořit o podstatě celé věci, co je příčinou, co je podstata celé věci. Zjednoduším věci na základní fakty.

Dne 29. a 30. 7. se uskutečnilo v obci Přimda soustředění zhruba pěti tisíc účastníků technoparty CzechTek. Měli pronajato 13 ha pozemku, naopak neměli pronajato dalších zhruba 90 ha soukromých pozemků, které užívali - zdůrazňuji - bez souhlasu majitelů pozemků. Vracím se zase na začátek, to, co jsem přečetl k interpelaci pana poslance Suka. Situace byla naprosto jasná. Flagrantní porušení vlastnických práv. V odpoledních hodinách 30. 7. policie zasáhla, zejména aby obnovila stav před nepovoleným vniknutím účastníků CzechTeku na zmíněné soukromé pozemky, jejichž majitelé s vniknutím nesouhlasili a podali také trestní oznámení. To se také zákrokem policie stalo.

Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co se zde pan místopředseda Langer snaží podsouvat členům Poslanecké sněmovny a také české veřejnosti. ČTK se mne zeptala někdy popoledni - jak jsem později četl podrobnou zprávu policie o tomto zákroku, tak zhruba v té době, kdy zákrok v pátek už probíhal - zda za situace, že byla hodiny zablokována účastníky technoparty doprava na dálnici, má policie zasáhnout. Já jsem se informoval u pana ministra vnitra. Řekl jsem České tiskové kanceláři, že podle mého názoru by měla zasáhnout rázně. A toto bych řekl ještě v tuto chvíli, protože na dálnici několik hodin ten den, který bylo mimořádně horké počasí, trpěly stovky lidí, kteří s tou akcí neměli cokoli společného. Trpěli často se svými dětmi.

Myslím si, že je povinností předsedy vlády se k takovýmto věcem vyjádřit. Rozhodně to nepovažuji za politizování. Chtěl bych slyšet, co by se stalo, kdybych se schoval před takovouto otázkou. Samozřejmě by tato Poslanecká sněmovna musela uvažovat o mé politické kompetentnosti, pokud bych se jasně nevyjádřil. Jsem na straně občanů této země. (Potlesk z řad poslanců KSČM a ČSSD.) Připomínám již starou zásadu uplatněnou v listinách - používám slovo v množném čísle, protože nejen v jedné listině - práv a svobod: svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého.

Musím říci, že druhý den ráno, v sobotu, jsem odjel na dovolenou, resp. během dopoledne.

Nevím, co je na mém vyjádření za politickou objednávku. Ministrovi vnitra na můj dotaz, o kterém jsem před chvílí hovořil, jsem řekl, že je potřeba postupovat v rámci zákona. A policie v pátek postupovala v rámci zákona naprosto profesionálně.

Pokud jde o sobotu, postupovala v rámci zákona. Jestli byly jednotlivé excesy, je potřeba je vyšetřit a je potřeba ty věci řešit opět v rámci zákona, padni komu padni, jestli je to policista nebo účastník technoparty.

Ani před zákrokem, ani v jeho průběhu a až do středy odpoledne následně po zákroku jsem nehovořil s nikým z policie, to znamená, nic jsem neovlivňoval, nic jsem ani ovlivnit nemohl. Chci, aby to členové Poslanecké sněmovny věděli, chci, aby to jasně věděla česká veřejnost.

Já věřím - tady reaguji také na pana místopředsedu Langera a jeho vystoupení - že policie vždy bude postupovat tak, aby postupovala podle zákona. Nerad bych, aby se v této zemi vytvořil stav , že si do této země bude přijíždět kopnout do naší policie každý. (Potlesk.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále probíhá obecná rozprava. Hlásí se do ní místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, každý z vás si nyní může srovnat obsah a charakter dvou vystoupení. Mého vystoupení, když jsem odůvodňoval návrh na zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny, a vystoupení předsedy vlády. Já jsem při odůvodňování návrhu zařadit bod "informace vlády o policejním zásahu" kladl otázky, a kladl jsem je proto, že jsou to otázky, které je důležité znát a je důležité si na ně odpovědět, abychom si udělali jasno, zda všechno proběhlo tak, jak mělo, nebo ne. Obávám se, že po vystoupení předsedy vlády je zbytečné hlasovat o zařazení nebo schválení bodu "usnesení Poslanecké sněmovny". Z vystoupení předsedy vlády vyplynulo, že on má prostě jasno. A jestli toto vystoupení má předjímat výsledek informace vlády, potom si myslím, že je zbytečné, aby takovýto druh informace nám vláda předkládala. Anebo naopak, možná to bude dobře, když takovýto druh informace, která vychází z postoje předsedy vlády, který má ve všem jasno, Sněmovna dostane. Myslím si, že v tom případě bude mít také mnoho dalších z nás jasno, co a jak dále.

Pan předseda vlády Paroubek zde vyslovil politování nad stovkami lidí, kteří trpěli na dálnici. Já položím otázku: Je zde někdo, kdo by snad schvaloval to, aby lidé, kteří jedou na dovolenou, zůstali zablokováni na dálnici a nemohli se dostat tam, kam chtěli? Vím, že bych měl tuto otázku klást prostřednictvím předsedajícího. Kladu ji tedy vaším prostřednictvím, pane předsedo: Je zde v této Poslanecké sněmovně někdo, kdo je potěšen tím, že lidé, kteří jeli na dovolenou, zůstali trčet na dálnici a nemohli se dostat tam, kam chtěli? (Řečník se rozhlíží po sále, jestli se někdo hlásí.) Pane předsedo vlády, není zde nikdo. (Smích v sále.) Není zde nikdo, a otázka přece zní, proč ti lidé na té dálnici v těch autech museli zůstat stát. Já jsem tu otázku kladl, když jsem odůvodňoval zařazení tohoto bodu. Vy jste si na tu otázku již dávno odpověděl a to si nemyslím, že je dobře.

Pan předseda vlády Paroubek zde citoval z písemné interpelace mého kolegy Suka. Slovy klasika by se dalo říci "to je velké, ale opravdu velké nedorozumění", pane předsedo vlády. A doporučoval bych vašim poradcům, aby vás příště lépe informovali, protože existuje zásadní rozdíl mezi tím, proč kolega Suk, proč Občanská demokratická strana v loňském roce policii kritizovala, a proč ji kritizuje teď. Jestli se správně podíváte, a prosím, dejte si tu práci, na skutkový právní stav věci vloni a srovnáte ho se situací letos, musíte naleznout zásadní a kategorickou odlišnost. Tehdy se technoparty konala bez svolení majitele na jeho soukromém pozemku a policie několik dnů nečinně přihlížela. Letos se technoparty měla konat na soukromém pozemku se souhlasem jeho majitele a policie zasáhla dříve, než se nějaká akce vůbec mohla konat. To, co následovalo poté, už je jen důsledek špatného rozhodnutí - z mého pohledu - které bylo v tento okamžik.

Pane předsedo vlády, já věřím, že nemůžete být tak zatvrzelý a uznáte zásadní odlišnost skutkovou, faktickou a právní mezi tím, co se odehrálo tehdy a co se odehrálo letos. V každém případě jsem velmi zklamán tím, že jste vystoupil takovým způsobem, jakým jste vystoupil, a prosím všechny, aby si skutečně srovnali tón a obsah vystoupení mého a tón a obsah vystoupení předsedy vlády. Přesto vám dávám naději a dávám vám šanci, přesto budu přesvědčovat své kolegy, abychom toto usnesení podpořili. Myslím si, že to bude příležitost pro nás všechny udělat si konečný názor, jakým způsobem jste vy schopen spravovat tuto zemi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tu dva přihlášené, jednak pana poslance Švarcbeka, jednak ministra vnitra Františka Bublana. Pan ministr má sice přednost, ale počká. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Josef Švarcbek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás z tohoto postu vyzval k uklidnění emocí a abych se skutečně připojil k návrhu pana poslance Krause, aby celá záležitost CzechTeku 2005 byla šetřena orgány Ministerstva vnitra, policie a dalšími orgány.

Víte, já nechci hovořit o tom, co jsem tam zažil. Byl jsem na místě prakticky od pátku až do příštího pátku dalšího týdne. Vím, co se tam dělo, mluvil jsem s řadou funkcionářů policie, s ředitelem policie okresu Tachov a dalšími. Jsem k dispozici a jsem připraven v případě šetření podat objektivní zprávy. Mrzí mě jedna věc - že již od pátku jsem upozorňoval některé dalo by se říci redaktory České televize a především Primy na to, aby věci byly podávány objektivně, jak to tam skutečně probíhalo. Bohužel, nebyl jsem vyslyšen. Mluvil jsem i s některými redaktory různých médií. Konkrétně i v neděli v 11 hodin na policejním ředitelství, kde dokonce mě pan Sedláček z regionálního vysílání Primy upozorňoval na to, abych pronesl pár věcí tak, jak jsem byl rozrušen. Já jsem mu odpověděl, že rozrušen nejsem, ale že mě mrzí, že média a televize neinformují o věcech tak, jak to tam probíhalo.

Jsem k dispozici v případě různých komisí atd., jsem schopen odpovídat objektivně na otázky, jak to tam probíhalo. Mrzí mě, že tady jednání ovládají emoce. Přitom máme orgány v trestním řízení, které mohou konat, a já věřím, že konat budou.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pana ministra Františka Bublana, který se přihlásil o slovo.

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci zde o tom příliš dlouho mluvit. Nechám si to, až budeme za měsíc projednávat tu zprávu. Pan místopředseda Langer zde ale položil několik otázek nebo polootázek, ze kterých už jakoby vyplývá určitý nádech toho, že pravda je někde jinde. Proto uvedu jen velice krátce srovnání.

V posledních dnech - nechal jsem si to vyjet z otevřených zdrojů - několik festivalů. Rock for people v Českém Brodě na Kolínsku, 15 tisíc lidí, bez problémů, 200 záchodů, všechno zajištěné, pořadatelská služba, parkování apod.

V Roudnici nad Labem - 10 tisíc lidí. Kromě dvou krádeží mobilních telefonů se tam nic nestalo. Opět všechno zajištěno, řádně ohlášeno, veřejně oznámeno, že se to bude konat. Love Planet - nedávno na letišti u Tábora - 15 tisíc lidí. To samé. Zde problém není. Myslím si, že nikdo z nás a nikdo z policie nebude zpochybňovat jakýkoliv hudební festival nebo nějaké setkání, ať trvá jeden den anebo třeba týden. Na tom skutečně nezáleží, ale vše musí být ohlášeno.

Ale to, co se stalo na tom Tachovsku, to bylo o něčem jiném. To bylo o tom, že policie měla pouze informace, že se něco bude v těch dnech dít, protože sem začala najíždět všelijaká auta, vozy, které by většinou ani neprošly technickou prohlídkou, plné techniky, a bylo jasné, že hodně cizinců k nám směřuje na tzv. CzechTek, který je vyhlášený právě tím, že se veřejně neoznamuje, že se do poslední chvíle neví, kde se bude konat, a většinou že se koná na místě nepovoleném, resp. na místě, které není nikým pronajato a není nijak zajištěno. A o tom to bylo. Bylo to o tom, že ze čtvrtka na pátek v noci kolem jedné hodiny najednou začaly do tohoto místa najíždět tyto vozy, najelo jich tam několik desítek, a policie skutečně v tu chvíli nevěděla - je to pronajato? Není to pronajato? Nikdo tam nebyl - nebyl tam žádný pořadatel, který by ukázal smlouvu a řekl, tak toto jsme si pronajali, je to vykolíkováno, tady budeme a všechno je v pořádku. Tak se nedivme, a je to i v souvislosti s tou interpelací a s tou kampaní, která byla před rokem proti policii, že policie tak zakročila, že to zablokovala, že tam nechtěla nikoho pouštět, protože jakmile tam pustí pět nebo deset tisíc lidí, tak už se neudělá nic. To už je konečná a potom teprve může dojít k něčemu hroznému.

Ta pravda je skutečně někde jinde a já jsem přesvědčen, že jiná cesta, než abychom skutečně našli nějakou legislativní normu, jiná cesta z toho není, a já zde vám mohu slíbit, že už to máme v peru, jak se říká, už na tom pracujeme a nějakou takovou normu předložíme. Děkuji.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Vidím. To je jediná přihláška, kterou mám, a pak se hlásí ještě pan poslanec Votava. Prosím.

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, zhruba před patnácti minutami Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o tom, že neumožní vystoupit panu Stanislavu Pencovi, aktivistovi v oblasti lidských práv, a já si myslím, že tak rozhodla pod dojmem vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Kováčika i pod dojmem z vystoupení předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana kolegy Krause, kteří argumentovali zhruba v jedné větě takto: V tuto chvíli Poslanecká sněmovna nemá hodnotit, nemá komentovat, má vyčkat stanoviska a výsledků šetření inspekčních a kontrolních orgánů na úrovni policie, na úrovni státního zastupitelství, a teprve poté se má tomuto tématu věnovat.

Ve chvíli však, kdy vystoupil předseda vlády, pan kolega Švarcbek, pan ministr vnitra, já myslím, že zde dochází k hodnocení a ke komentování, a to pouze z jednoho úhlu pohledu. Proto jsem přesvědčen, že je zcela nezbytné, aby Poslanecká sněmovna měla možnost vyslechnout i druhý úhel pohledu, pokud jsme už teď začali hodnotit a komentovat, a proto znovu předkládám procedurální návrh na to, aby mohl vystoupit pan Stanislav Penc.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněl ještě návrh, aby v obecné rozpravě měl možnost vystoupit také pan Stanislav Penc, a já to mohu vyřešit tak, že nechám o tom návrhu hlasovat. Ještě paní poslankyně Dundáčková.

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych se ještě ráda zeptala vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana kolegy Švarcbeka, v jakéže to funkci působil na konání technoparty CzechTek, neboť z jeho vyjádření se zdálo, jako by tam monitoroval terén v jakési podivné funkci. Pokud tam byl jako poslanec, těžko nám může podávat objektivní stanovisko, ale toliko subjektivní svůj osobní pohled na věc a na vnímání události, ke které tam došlo. Pokud tam snad vystupoval v nějaké jiné funkci, pak se trochu obávám, zda v této funkci nevystupoval ve střetu zájmů a zda nevykonává funkci, o které bychom měli cosi vědět. (Potlesk poslanců ODS.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Než se shromáždí poslanci, tak bych ještě nechal pana poslance Švarcbeka reagovat, pokud chce reagovat, a pak budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Takže ještě pan poslanec Švarcbek.

Poslanec Josef Švarcbek: Možná kdybyste mě dobře poslouchali, tak já jsem tady vystoupil, že jsem k dispozici, protože jsem tam byl, jinak jsem tady nic neovlivňoval. Proč jsem tam byl? Možná řada z vás zapomněla na to, že v okrese Tachov jsou tři ústavní činitelé, z toho dva poslanci a jeden senátor. Já jsem byl požádán občany Přimdy, Újezdu pod Přimdou a Mlýnců, včetně pana starosty Sobka, abych se na situaci přijel podívat, čili jsem tam jel. Jinak navíc, abyste také věděli, dělám velitele zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO2 a vzhledem k tomu, že určitá opatření byla vyhlášena i jednotkám sboru dobrovolných hasičů ze strany územního ředitelství odboru Tachov - hasičského záchranného sboru, protože kolegové z povolání byli na místě a museli vyjíždět k řadě požárů, ke kterým tam v lesích docházelo, tak my jsme za ně drželi takovou určitou zálohu. Jenom tolik k tomu.

Já jsem viděl, co jsem viděl, a můžu vám říci, že v případě, že budu dotazován, tak budu odpovídat to, co jsem viděl. Já nemám důvod si něco jiného vymýšlet, ale skutečně vím, jak to tam probíhalo, protože v tom okrese žiji. Tak proč bych se nemohl vyjádřit k tomu, jak to probíhalo? A můžu vám říci, že ty názory mám trošku jiné, než byly prezentovány v médiích.

To je všechno, co jsem chtěl říci. (Potlesk KSČM a ČSSD.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já už jsem řekl, že vyhovím panu poslanci Vidímovi, který chtěl znovu nechat hlasovat o tom, jestli umožníme vystoupit v této Sněmovně také panu Stanislavu Pencovi. Budeme ještě jednou hlasovat o tomtéž. Ale jak vidím, mám vás znovu odhlásit, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby vystoupil ve Sněmovně také pan Stanislav Penc, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 13, přítomno 178 poslanců, pro hlasovalo 56, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

Obecná rozprava pokračuje vystoupením pana poslance Votavy, pak pana poslance Křečka. Nyní prosím pana poslance Votavu, který je přihlášen do obecné rozpravy, pak je tady přihlášen pan poslanec Křeček. Prosím, máte slovo.

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem nechtěl diskutovat, protože si opravdu myslím, že bychom měli diskutovat až po zprávě, kterou připraví vláda. Já tedy na rozdíl od většiny z vás znám to místo velice dobře, protože žiji v tachovském okrese, prohlédl jsem si jej, hovořil jsem se starosty, hovořil jsem s občany, kterých se to týkalo, takže já si myslím, že ty informace mám, ale troufám si říci, že většina z vás má informace kusé, zkreslené, anebo nemá vůbec žádné, nebo je má pouze jednostranné.

Já si myslím, že by neměla tato diskuse nějak pokračovat, měla by opravdu být až po té zprávě. Nicméně chtěl jsem zareagovat na slova pana kolegy Langera, když komentoval interpelaci pana poslance Suka z loňského roku, kdy se ta interpelace týkala zásahu v Boněnově, a on se nás snažil utvrdit v tom, že tenkrát ta interpelace byla myšlena jinak, že si to špatně vysvětlujeme. Pan předseda vlády nepřečetl tu interpelaci celou a já bych možná pro dokreslení, že to je trošku jinak, než nám se snaží říci pan kolega Langer, docitoval některé věci.

Cituji: "Spíš jsem nabyl dojmu, že policie celou akci podcenila již v samotném zárodku a pak už jen čekala, jak se situace vyvine. V žádném případě se nedá tvrdit, že měla policie situaci pod kontrolou. Vše potvrzují slova některých účastníků pro náš tisk, kdy konstatovali, že v každé zemi na západ by je do tří hodin rozehnali, ale tady je to super, a proto se sem rádi vrací." Dále pan kolega Suk ve své interpelaci říká: "Rovněž by mě zajímalo, zda se policie vážně zabývá otázkou, proč někdo anonymní pořádá tak precizně organizovanou akci, akci, na kterou přijedou kamiony naložené profesionální audiotechnikou včetně vysoce výkonných generátorů elektrického proudu. Kdo a z čeho všechno toto platí, když všichni víme, že na takovýchto akcích dochází k hromadné konzumaci drog?"

Takže dámy a pánové, ono s tou interpelací je to trošku jinak. Ono se to hodí tak, anebo zase tak. Vloni se to hodilo tak, letos se to hodí zase jinak.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Stanislava Křečka a o slovo se přihlásil Miroslav Beneš. Prosím, máte slovo.

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, já také myslím, že nemá smysl hovořit věcně k té problematice, když jsme si vyžádali zprávu vlády o věcném řešení.

Já bych chtěl poukázat na jednu věc. Všichni, kteří jsme v této sněmovně a kteří jsme slyšeli vystoupení pana místopředsedy Langera, si musíme uvědomit nebo vidíme, k jakému významnému posunu dochází v argumentaci ODS za těch čtrnáct dní nebo za tu dobu, z které vyplynuly. A současně je předseda vlády obviňován, že má jasno. Ale copak politikové ODS neměli jasno už tři dny po zásahu? Copak jsme nevěděli, neslyšeli, že to je neadekvátní? Copak neměl jasno dokonce Senát, který týden po zásahu přijal hlasy senátorů za ODS usnesení o tom, že zásah je neadekvátní, nezákonný a já nevím jaký? Takže kdo vyčkal nebo kdo vyčkává, kdo chce o tom zprávy a kdo reaguje politicky způsobem, který je škodlivý, který nevychází z reality, ale politizuje tuto záležitost?

Ještě bych se vrátil k požadavku, aby tady vystoupil pan Penc. Já si myslím, že my víme, co by nám tady pan Penc řekl přece. Bylo to mnohokrát publikováno, byl s ním rozhovor, čili my přesně víme, co by tady řekl. Čili podle mého názoru jeho vystoupení je zhola nadbytečné, protože obsah jeho vystoupení je nám už předem znám a jenom bychom se zdržovali.

Děkuji.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Miroslava Beneše.

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, nebyl jsem na letošním CzechTeku, nebyl jsem ani na žádném jiném CzechTeku. Musím říct, že poprvé jsem se s tímto fenoménem seznámil v roce 2000. Bylo to v jihočeských Jílovicích a tehdy nebylo naprosto nic povoleno. Policie tehdy argumentovala, že paní starostka to má vyřešit. A protože asi zcela správně jsem předpokládal, že akce tohoto typu se na území České republiky budou opakovat i nadále, vyzval jsem tehdejšího ministra vnitra ne na půdě Sněmovny, ne prostřednictvím tisku, ale při normální schůzce na Ministerstvu vnitra, o kterou jsem jej požádal s paní starostkou. Vyzval jsem jej, aby připravil jakýsi návrh postupu. Návrh postupu, aby zákonnost byla dodržována, aby zákonnost byla vymáhána. A návrh postupu měl dva body. Za prvé jakýsi manuál pro obce. Pro obce, co ať už na poli hygienickém nebo na poli občanskoprávním mohou dosahovat, co mohou vymáhat. Chtěl jsem to z jednoho prostého důvodu. Obvykle se tyto akce konají na území malých obcí, jak jste si jistě všimli. A tyto obce nemají žádný složitý aparát. Požádal jsem tehdejšího ministra vnitra, následujícího předsedu vlády a stávajícího předsedu sociální demokracie, o jakýsi manuál policie, jak v takovýchto případech bude postupovat. Vážené dámy, vážení pánové, dokonce jsem mu nabídl jedno řešení. Česká republika na rozdíl od řady jiných zemí má vojenské újezdy v tak velké míře, že by tam mohla naprosto v klidu bez ovlivnění široké veřejnosti probíhat akce tohoto typu.

Vážené dámy, vážení pánové, to, co mě nejvíce mrzí na tom všem - že ministerstvo pod vedením ministra Grosse, ministerstvo pod vedením ministra Bublana nekonalo, pouze reagovalo. Nikoliv koncepčně, ale ad hoc. Pak se nedivme, že se rozdělí ne tato Sněmovna emotivně na dvě skupiny, ale že se celá země možná zbytečně rozdělí na dvě emotivní skupiny.

Vážený pane premiére, prosím vás o jedno. Zohledněte ve své zprávě také to, že tekparty se na území České republiky konají pět let a že orgány nekonaly pro to, aby zákonnost byla dodržena.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. O slovo mě ještě jednou požádal premiér Jiří Paroubek. Prosím, slovo má předseda vlády.

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pokud poslední vystoupení směřovalo k tomu, aby zde vznikla určitá legislativa, která bude řešit tyto věci, myslím, že to je rozumné, byť chápu tu z větší části opoziční rétoriku.

Chtěl bych ještě - nechci být ošklivý, zlý, ale přeci jenom bych rád citoval tady z té interpelace pana poslance Suka před rokem. Ona je totiž velice dobře zpracovaná. Ona velice dobře vystihuje i to, co se stalo vlastně letos.

Cituji: "Spíše jsem nabyl dojmu, že policie celou akci podcenila již v samotném zárodku a pak už jen čekala, jak se situace vyvine. V žádném případě se nedá tvrdit, že měla policie situaci pod kontrolou. Vše potvrzují slova některých účastníků pro náš tisk, kdy konstatovali, že v každé zemi na západ by je do tří hodin rozehnali, do tří hodin rozehnali, ale tady že je to super, a proto se sem rádi vrací. Vždyť bylo možné například uspořádat přísné policejní kontroly hned za hraničními přechody do naší země a vracet všechny v uvozovkách pojízdné autovraky, které se na party sjely, do zemí, odkud k nám mířily. Policie tvrdila, že znala termín konání, pouze neznala místo. Vždyť v průběhu akcí Kryštof jsou naši řidiči šikanováni za daleko drobnější prohřešky a při rozpouštění technoparty bylo mnoho vozidel v absolutně nevyhovujícím technickém stavu vyhnáno zpět do provozu na naše komunikace. O technickém stavu většiny vozidel by vás jistě mohli informovat sami zasahující policisté. Rovněž by mě zajímalo, zda se policie vážně zabývá otázkou, proč někdo anonymní pořádá tak precizně organizovanou akci."

Co platilo před rokem, platí i teď. Já nechci reagovat na mnohost vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny. Já myslím, že nelze slovní rabulistikou zakrýt fakta. Ta fakta, která se bohužel snaží zakrývat i část médií, spočívají v tom, že účastníci technoparty se pohybovali nikoli bohužel jenom na pronajatých pozemcích. Kdyby tomu tak bylo, nebyl by pravděpodobně větší důvod k zásahu. Ale oni se pohybovali bohužel zhruba na devadesáti hektarech nepronajatých pozemků. Pozemků, jejichž majitelé nesouhlasili s tím, aby tam někdo byl, a požádali, obrátili se na policii a podali trestní oznámení. To jsou fakta. Tady není žádná zatvrzelost, tady je jenom opakování fakt, kterých se budeme muset držet.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady ještě přihlášené pana poslance Suka, který se hlásí o slovo, a pana poslance Vrbíka. Prosím, pan poslanec Suk.

Poslanec Lubomír Suk: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Z úst pana premiéra, z úst kolegy poslance Votavy jste všichni slyšeli, jak jsem to před rokem myslel. Ale kdyby pánové nezneužívali tuto interpelaci pouze k tomu, aby obhajovali letošní činy, pak by si ji přečetli celou a věděli by, že jsem to myslel přesně takto. Úplně jednoduše, ano, vážená kolegyně, úplně jednoduše: Policie na žádost vykonavatele vlastnických práv k pozemku před rokem měla zakročit a nedělala nic. Pět dní nedělala nic. To je podstata mé interpelace. V těch krocích, které jsem v interpelaci popsal, jsem popsal přesně to, co všechno mohla policie udělat pro to, aby zabránila sjezdu tolika tisíců vozidel na tak malé místo. Mohla to udělat letos, neučinila to. Mohla udělat jiná opatření, neučinila je. Místo toho volila jiná opatření a důsledky dnes sklízíme.

Prosím, pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, a prosím, pane kolego Votavo, neinterpretujte mé myšlenky, já si je budu interpretovat sám.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil pan poslanec Vrbík.

Poslanec Tomáš Vrbík: Dámy a pánové, já také budu velmi stručný. Já bych chtěl poděkovat panu premiérovi. Já jsem konečně pochopil, jak to s tím zásahem tentokrát bylo. Takže protože minule policie nezasáhla a bála se, že bude kritizována, tak nyní sáhla k preventivnímu zásahu ještě předtím, než se cokoliv stalo.

Děkuji, již tomu rozumím. (Potlesk poslanců ODS.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí předseda vlády. (Smích v lavicích poslanců ODS.) Prosím, pane premiére, máte slovo.

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já se nebudu už zabývat věcnou stránkou celé záležitosti, protože o tu tady zřejmě části opozičních poslanců nejde.

Jenom prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěl obrátit na pana poslance Vrbíka. To, co jste tady předvedl, je čirá demagogie. (Smích v řadách poslanců ODS.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se ještě hlásí pan poslanec Hönig.

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem pochopil po dnešní rozpravě, čím myslel a co myslel redaktor pan Jiří Hanák termínem "hovnomet". Děkuji. (Oživení v sále.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana poslance Michala Krause, aby pravděpodobně začal tím, že by v této části přednesl ještě jednou text usnesení, o kterém chtěl, abychom hlasovali.

Poslanec Michal Kraus: Ano. Takže, dámy a pánové, já si ještě jednou dovolím přečíst usnesení, které podle mého je zcela rigorózní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005."

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak končím i podrobnou rozpravu, a myslím, že bychom měli nyní hlasovat o návrhu usnesení, které Michal Kraus přednesl.

Prosím tedy, aby všichni, kdo chtějí hlasovat, se dostavili do jednací síně.

Mám tady návrh, abych vás odhlásil, takže vás všechny odhlašuji. Prosím tedy, vraťte se do sálu a přihlašte se.

Pana poslance Krause ještě jednou poprosím, jestli by přečetl text návrhu usnesení, možná si ho všichni nepamatují. Prosím tedy, přečtěte ještě jednou text usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, já jsem sice přesvědčen, že velmi podceňujete paměť členů tohoto orgánu, nicméně přesto se pokusím vám vyhovět: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005."

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 14. Přítomno je 189 poslanců, pro hlasovalo 186, proti žádný. Návrh byl přijat.

Děkuji předkladateli. Končím projednání tohoto prvního bodu naší 46. schůze.

 

 


Zpět na HUDBOU PROTI NESVOBODĚ