je občanská iniciativa lidí, kteří považují kozu za dobrého lidského přítele,
a když kozy chovají, nedělají to prvořadě pro užitek,
ale z lásky a pro potěchu okolí i svojí.

 

Chcete-li nám pomoci,

přijďte do malebného koutu Českého Ráje.

(Po předchozí telefonické dohodě)

můžete přijet i s dětmi a psy.

spojení do Milkovic po kliknutí na obrázek  >>>

Stanovy

  

 Když po přečtení stanov dospěješ k názoru, že se chceš aktivně
podílet na našich aktivitách kontaktuj nás přes info@kozy.cz .

 

Milkovický přírodně společenský kroužek

 

I.  sídlo sdružení

Kozí vršek, Milkovice v Českém Ráji, pošta Libáň, poštovní schránka 13, 507 23

 

II.  cíle a poslání sdružení

Smyslem Milkovického přírodně společenského kroužku (dále jen kroužek) je spoluvytváření svobodné společnosti založené na občanském přístupu a právní jistotě. Především mu jde o komplexnější pojetí ochrany životního prostředí, přírody a krajiny zejména v Královehradeckém a Středočeském kraji. Formou konkrétních dílčích aktivit vytváří možnost větších změn v oblasti ochrany životního prostředí a podporuje aktivní podíl občanů na ochranářském, společenském a ekologickém hnutí. Vytváří podmínky pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže.  Vytváří podmínky  pr mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Vytvoření přirozeného zázemí pro aktivisty, odborníky a zvláště pro školní děti v přírodním prostředí ekologického statku na samotě u lesa v Milkovicích u Libáně a nejen tam.

 

Milkovický přírodně společenský kroužek se může stát členem řady ochranářských, ekologických a dalších sdružení, a spolupracovat s nadacemi  a institucemi. Zapojí se do Environmentální výchovy a programu obnovy venkova a dalších činností podobného zaměření. Vytváří pozemkové skupiny vlastníků vzácných lokalit, podílí se na obnově a údržbě těchto pozemků. Vytváří podmínky pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Zřizuje oddíly ochránců přírody a památek. Organizuje příměstské,letní a putovní tábory. Organizuje kulturně společenské slavnosti, koncerty, výstavy, jarmarky a další společenské akce. Vytváří podmínky pro veřejně prospěšné práce, brigády apod.

 

Dále vstupuje do správních řízení a dalších aktivit státní správy a samosprávy. Iniciuje petice a místní referenda k jednotlivým problémům v místech, kde vyvíjí činnosti . Vytipování patřičných lokalit a vytvoření podmínek na jejich registraci dle zákona na ochranu přírody ( ve formě registrace přírodních parků, významných kaajinných prvků a památných stromů)

 

Napomáhá výstavbě přírodních divadel, dětských, kulturních a sportovních zařízení a hřišť. Organizuje pořádání keramické, malířské, truhlářské dílny a dílen dalších lidových řemesel. Propaguje, spoluvytváří a udržuje rozhledny, naučné stezky a další veřejné stavby. Vydává periodika a publikace, medializuje  a prezentuje svou činnost. Podílí se na vytýčení, obnovení, rozšíření a údržbě turistických pěších tras a odpočinkových tras.

 

III.  práva a povinnosti členů sdružení

Každý, kdo souhlasí s posláním kroužku a jeho cíli, se může stát jeho členem. Členství je individuální, kolektivní a rodinné. Každý člen zaplatí roční příspěvek ve výši dle svého uvážení a dle svých možností. Členství vzniká vyplněním přihlášky a schválením člena poradním kruhem (viz dále).

Každý člen, který je aktivní v naplňování cílů sdružení, má právo podílet se na rozhodování kroužku v jeho orgánech.

Člen, který na sebe vzal zodpovědnost, se při své práci řídí zásadou objektivnosti, kompletními znalostmi problémů a vlastním svědomím. Svěřené věci a úkoly se vždy pokouší úspěšně dokončit, případný nezdar projedná se příslušnými členy sdružení či odpovědnými osobami.  Povinnost dodržovat stanovy má každý člen bez rozdílu.

 

IV.  orgány kroužku

Jednou do roka se schází valná hromada členů a sympatizantů kroužku. Ta je nejvyšší organ sdružení. Je ustanoven ze všech členů Rozhoduje především o změně stanov a o plánech sdružení na další období. Volí a odvolává členy poradního kruhu.S hlasem poradním se mohou valné hromady účastnit i sympatizanti  sdružení.

Každý člen, který se podílí na naplňování cílů kroužku, se může stát členem poradního kruhu, který se schází dle potřeby, alespoň čtyřikrát do roka. Členy kruhu jsou automaticky vedoucí oddílů, zástupci pozemkových spolků pokud budou ustanoveny  a správci, garanti dílčích projektů. Poradní kruh schvaluje zásadní kroky realizační skupiny, kterou volí ze svých členů. Rozděluje si dobrovolně práci na realizaci a propagaci cílů a obstarávání materiální a finanční pomoci. Poradní kruh jmenuje kontrolní sbor a kontrolora.

Realizační skupina vzniká volbou k naplňování konkrétních úkolů sdružení   a skládá se z aktivních členů zapojených ve velké míře do naplňování dílčích projektů kroužku. Skupina se schází dle potřeby mezi zasedáními Poradního kruhu. Vytváří konkrétní podobu dílčích projektů a kroků, které naplňují poslání a cíle kroužku.

Jménem sdružení jedná a navenek jej zastupuje jeho předseda, který je volen poradním kruhem na období jednoho roku. Kruh stejně tak zvolí jeho zástupce.

Kontrolní sbor je aspoň 3 členný. Má na starosti účetnictví a chod hospodaření. Ten v případě nesrovnalostí či jiných nejasností svolá realizační skupinu, popřípadě valnou hromadu a vyzve ji k nápravě. Všechny orgány kroužku rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

V.  organizační jednotky kroužku

Oddíly ochránců přírody a památek, které se zřizují především z důvodu kvalitního využití volného času dětí, mládeže i dospělých.a též pro pozitivní pomoc jak přírodě tak památkám. Jednatelem oddílu je vždy jeho vedoucí, který je současně členem realizační skupiny.

Pozemkové skupiny se zřizují jako institut ochrany přírody jednotlivých území. Členi jsou především ochránci a vlastníci dotčených pozemků. Ze svého středu jmenují jednatele, který je zároveň členem realizační skupiny.

Sdružení může dále zřídit jiné jednotky než oddíly a skupiny, a to dle konkrétních projektů a vždy tak, aby organizace byla co nejpraktičtější. Každá taková jednotka pak bude mít svého vedoucího, ne nějž se vztahuje analogický postup jako pro vedoucího oddílu.

 

VI.  zásady hospodaření

 Všechny získané finance a jiné prostředky jsou užívány pro cíle kroužku.
Poradní kruh ve spolupráci s příslušnými realizačními skupinami podává žádosti o granty, dotace a jiné. Zapojuje se do veřejných soutěží. Na spolufinancování se domlouvá s ministerstvy, státní správou a samosprávou, pracovními úřady a dalšími institucemi. Jednou do roka vydá zprávu o stavu členských příspěvků.

 

VII.  zánik kroužku a členství

Sdružení zaniká dobrovolně rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O zániku sdružení rozhoduje naprostá většina členů. Členství zaniká na žádost člena, nebo vyloučením. Vyloučit může ze závažných důvodů valná hromada. Důvodem je  poškození dobrého jména kroužku a zásadní neplnění svěřených úkolů.

 

VIII.  přechodné ustanovení

Do svolání první valné hromady kroužku vystupují za něj členové přípravného výboru. První valná hromada a ustanovení orgánů kroužku proběhne do 3 měsíců od zaregistrování. Prvním poradním kruhem do konání valné hromady se stává přípravný výbor.

 

V Milkovicích 11. března 2004

 


 Kozí vršek, Poštovní schránka 13, 507 23  pošta Libáň
číslo účtu:
Poštovní spořitelna 212512585/0300
tel./záz.: 493/598 576 nebo 605/70 10 81
e-mail: info@kozy.cz

 

Předsedou spolku je Stanislav Penc