P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

293.

USNESENÍ   SENÁTU

z 8. schůze dne 8. prosince 2005

 

ke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na technoparty CzechTek 2005 /senátní tisk č. 146/

 

Senát

 

I. konstatuje, že zpráva ministra vnitra Mgr. Františka Bublana, která je obsahem senátního tisku č. 146, má řadu vážných nedostatků, nenapomohla zhodnocení události a není zprávou požadovanou v bodě II. usnesení Senátu č. 218 ze 7. schůze dne 5. srpna 2005;

 

II. očekává zprávu předsedy vlády ČR dle usnesení Senátu č. 218 ze 7. schůze dne 5. srpna 2005; zejména očekává odpovědi na otázky, které jsou přílohou tohoto usnesení;

 

III. žádá ministra vnitra Františka Bublana, aby podal do konce tohoto roku písemnou zprávu Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost o výsledcích šetření všech přestupků a trestných činů na technoparty CzechTek u Tachova;

 

IV. doporučuje Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přezkoumat možnost vyčlenění Inspekce policie z pravomoci ministra vnitra.

 

 

 

Přemysl Sobotka  v. r.

předseda Senátu

 

Rostislav Slavotínek  v. r.

ověřovatel Senátu

příloha usnesení  Senátu č. 293

1. Existovaly zpravodajské a operativní informace o tom, že se bude konat CzechTek 2005, který může narušit veřejný pořádek a majetek občanů? V případě, že ano, kdo vyhodnocoval v předstihu akci CzechTek 2005? Kdo na základě vyhodnocení nechal vydat Rozkaz policejního prezidenta č.67/2005?

2. Na základě jakých poznatků a oprávnění byly nařízeny body II.b) 3, II. c) 1, 2, 4 a II. d) Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005?

3. Na základě jakých poznatků a oprávnění je vyčleněno sledování a postihování cizinců v bodě II. c) 6 Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005?

4. Na základě jakých poznatků a oprávnění byly nařízeny body II.b) 2, 6, 8, II. e) 1 a II. i) 2, 11 Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005? Kdy a s jakým výsledkem byly, vzhledem k povaze těchto bodů, kontaktovány zpravodajské služby?

5. Proč Policie ČR celé páteční dopoledne blokovala dálniční sjezd č.136 dálnice D5 a více dní i množství okolních silnic? Proč nezajišťovala bezpečnost a plynulost silničního provozu, když jí to ukládá §2 odst.1 písm. i) Zákona o Policii ČR?

6. Kdo vyhodnotil požadavky tachovského ředitele Mgr. Knížete a rozhodl o stažení policejních jednotek z celé republiky? Kdo vyhodnotil §42b Zákona o Policii ČR a na základě jakých poznatků a kterého bodu zákona povolal zásahové jednotky? Jaké je znění tohoto rozkazu? Kdo a kdy ho vydal?

7. Které konkrétní přestupky a trestné činy účastníků proti zákonu byly důvodem pro zásah proti účastníkům? Jaké kroky podnikla Policie ČR pro zabránění páchání těchto přestupků a trestných činů před samotným zásahem?

8. Kdo byl dle §42 Zákona o Policii ČR velitelem zákroku pod jednotným vedením a kdo ho určil? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

9. Na základě jakého rozkazu byly pořádkové síly začleněny pod jednotné velení a pod koho byly začleněny? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

10. Kdo určil velitele jednotek a kdo začlenil tyto velitele jednotek pod jednotné velení. Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o těchto rozhodnutích.

11. Kdo dal pokyn k použití donucovacích prostředků dle §42 Zákona o Policii ČR? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o těchto rozhodnutích.

12. O použití jakých donucovacích prostředků bylo rozhodnuto a kdo jejich použití nařídil?

13. Kdo a jak určil policisty odpovědné za kontrolu výzbroje a výstroje zasahujících policistů, tak jak ukládá bod III.b) Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005? Přiložte transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

14. Proč nebylo zabráněno neadekvátnímu používání donucovacích prostředků ze strany jednotlivých policistů (tzv. selhání jednotlivce) velitelem zásahu pod jednotným velením?

15. Byl noční zásah z hlediska taktiky a techniky správný? Umožňoval noční zásah pořízení dokumentace jak ukládá bod II.i) 10 Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005? Umožňoval noční zásah velitelům jednotek mít přehled nad situací?

16. Proč Policie ČR nechránila budovu Ministerstva vnitra během demonstrací "proti policejnímu zásahu na CzechTeku 2005" dle §2 odst.1 písm.h) Zákona o Policii ČR? Jaká vznikla škoda? Postihovala Policie ČR někoho z účastníků demonstrace?

17. Na základě jakého ustanovení Zákona o Policii ČR byl zřízen Útvar kontroly a stížností na Policejním prezidiu a na jednotlivých útvarech? Dle §2 odst. 4 Zákona o Policii ČR úkol odhalovat trestné činy páchané policisty a zjišťovat jejich pachatele plní útvar ministerstva pro inspekční činnost, přímo řízený ministrem vnitra.

 

 

 

 

 

 

 

Zpět